Upphovsrätten ger skapare av konstnärliga verk, författare, tonsättare och andra kreativa skapare rätten att bestämma hur deras verk får användas.

Upphovsrätten uppkommer direkt när ett verk skapas. Det som skyddas är verkets form och inte innehåll. Man kan exempelvis inte säga sig ha rätt till att måla ett motiv, utan upphovsrätten gäller det unika verket. Det finns två typer av upphovsrätt dels de ideella rättigheterna och dels de ekonomiska rättigheterna.

De ideella rättigheterna ger upphovsmannen rätt att bli erkänd för sitt verk samt rätten att motsätta sig att verket ändras på ett sätt som upphovsmannen inte vill.

De ekonomiska rättigheterna ger upphovsmannen rätten att tillåta eller förbjuda att verket sprids eller kopieras.

Fotografiska verk och fotografiska bilder

Man skiljer på fotografiska verk, som har ett så kallad verkshöjd och fotografiska bilder som är av mer allmän natur. Till fotografiska bilder räknas fotografier tagna av privatpersoner, medan fotografiska verk är tagna av proffessionella fotografer. 

Hur länge gäller upphovsrätten?

Upphovsrätten för konstnärliga verk gäller 70 år efter upphovsmannens bortgång. Till konstnärliga verk räknas även fotografiska verk med verkshöjd. Efter denna tid är verket fritt att använda. Är upphovsmannen okänd gäller skyddstiden 70 år efter att verket offentliggjordes. Fotografiska bilder har en skyddstid på 50 år efter att bilden togs. När skyddstiden gått ut är verket fritt att användas, det är dock viktigt att i största möjliga mån erkänna upphovsmannen även efter detta.

Läs mer om upphovsrättslagen på  Regeringskansliets webbplats.