Ladda ner användarvillkoren som  PDF (12kb)

ANVÄNDARVILLKOR

§ 1 Kulturarv Norrbottens databas (Ladda upp) är en elektronisk anslagstavla, dvs. en tjänst för elektronisk förmedling av meddelanden, som drivs av Norrbottens museum. Användarvillkoren har motsvarande definitioner av meddelande som anges i lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor, SFS (1998:112). Det som publiceras i Kulturarv Norrbottens databas (Ladda upp), så som bilder, dokument, filmer och kommentarer till dessa, räknas som meddelande. De meddelanden som användaren skapar är tillgängliga för alla som besöker webbplatsen.

UPPHOVSRÄTT

§ 2. Genom att användaren bidrar med meddelanden till Kulturarv Norrbottens databas ger användaren Kulturarv Norrbotten en icke-exklusiv rätt att, med nedan angivna begränsningar, framställa exemplar samt på annat sätt göra verket tillgängligt för allmänheten. Kulturarv Norrbotten äger rätt att förlägga publiceringen till annan webbplats om det är nödvändigt. Inget i detta avtal medför inskränkningar i användarens rätt att använda sitt egna material.

§ 3 Användaren ansvarar för att han/hon är upphovsman till sina meddelanden. I de fall användaren publicerar innehåll skapad av annan upphovsman erkänner användaren denne och följer upphovsrättslagen vad gäller skyddstid för konstnärliga verk.

PERSONUPPGIFTER

§ 4. Användaren får inte lägga ut personuppgifter om privatpersoner som strider mot personuppgiftslagen. SFS (1998:204).

§ 5. Användaren accepterar genom att registrera sig samt genom att godkänna användarvillkoren att Norrbottens museum registrerar de personuppgifter som efterfrågas vid registrering. Norrbottens museum förbinder sig att behandla personuppgifter och annan information i enlighet med personuppgiftslagen. SFS (1998:204).

OLÄMPLIGT INNEHÅLL

§ 5. Användaren får inte bruka Kulturarv Norrbottens databas för att utföra eller uppmana till brott. Användaren får inte heller sprida meddelanden som innehåller olämpligt innehåll så som:

-       Hets mot folkgrupp, vilket innebär att man uttrycker förakt eller hot mot en grupp på grund av dess etniska bakgrund, hudfärg, sexuella läggning eller religion.

-       Uppvigling, vilket innebär att uppmana andra till brott eller ohörsamhet mot myndighet.

-       Barnpornografi, pornografi samt bilder eller annat material där någon utsätts för sexuellt våld eller tvång.

-       Upphovsrättsligt skyddat material utan rättsinnehavarens samtycke.

-       Förtal, trakasserier, diskriminering, hot eller något annat som kränker andras rättigheter.

§ 6. Användaren får inte bruka Kulturarv Norrbottens databas för politisk eller religiös diskussion. Det är inte heller tillåtet att använda databasen för annonsering, marknadsföring eller spam.

§ 7. Borttagande/döljande av meddelande och kommentarer kan ske om ett meddelande strider mot svensk lag, förordning, dessa användarvillkor eller om Norrbottens museum på annat sätt finner meddelandet olämpligt. Norrbottens museum har rätt att med omedelbar verkan säga upp användarbehörigheten om det framkommer att användaren brukat Kulturarv Norrbottens databas på ett sätt som strider mot användarvillkoren. Beslut om att ta bort ett meddelande, eller att säga upp en användarbehörighet behöver inte motiveras.

TVIST

§ 8. Tvist angående tolkning eller tillämpning av dessa användarvillkor ska i första hand lösas genom förhandling mellan parterna. Om parterna trots upprepade förhandlingar inte kan komma överens ska tvist avgöras av svensk allmän domstol med tillämpning av svensk rätt.

ÖVRIGT

§ 9. Ersättning för användarens arbete utgår inte.

§ 10. Användarvillkoren kan ändras. Vid en ändring informeras användarna på Kulturarv Norrbotten, under rubriken Ladda upp.

§ 11. Om användaren vill avsluta sin användarbehörighet skall användaren kontakta Kulturarv Norrbotten. Om användaren önskar kan de ta bort de meddelanden de lagt upp.